Besökarstudie - Visitor Survey - Besucherbefragung

Sveriges nationalparker har 2,7 miljoner besökare per år. Du är en av dem!

Därför gör Naturvårdsverket och nationalparkernas förvaltare en besökarundersökning i alla Sveriges 30 nationalparker. Med den kunskapen kan vi fortsätta skapa berikande upplevelser och fortsätta ta hand om naturen på ett hållbart sätt.

Vi vill veta hur du upplevde ditt besök i nationalparken. 

Sweden’s national parks have 2.7 million visitors a year. You are one of them!

Therefore, the Swedish Environmental Protection Agency and the national park managers make a visitor survey in all of Sweden’s 30 national parks. With this knowledge, we can continue to create enriching experiences and continue to care for nature in a sustainable way. 

We want to know how you experienced your visit in the national park.

Schwedens Nationalparks haben 2,7 Millionen Besucher pro Jahr. Sie sind einer von ihnen!

Daher führen die schwedische Naturschutzbehörde und die Verwalter des Nationalparks eine Besucherumfrage in allen 30 Nationalparks Schwedens durch. Mit diesem Wissen können wir weiterhin bereichernde
Erfahrungen schaffen und die Natur nachhaltig pflegen.

Wir möchten wissen,  wie Sie Ihren Besuch im Nationalpark erlebt haben.

 

Naturvårdsverket och Origo Group AB har under perioden 20 maj till och med 25 augusti 2019 en besökarundersökning riktad mot besökare i Sveriges nationalparker.

Naturvårdsverket ska inom myndighetens ansvarsområde verka för att förutsättningarna för friluftslivet bevaras och utvecklas. För att uppnå det genomför Naturvårdsverket en besökarundersökning. Syftet med undersökningen är att Naturvårdsverket vill ta reda på vad besökarna tycker om Sveriges nationalparker och vilka upplevelser besökarna har. Undersökningen kommer ligga till grund för uppföljning av friluftsmålen som görs av Naturvårdsverket under år 2019.

Resultaten från besökarundersökningen kommer användas för att Naturvårdsverket ska se hur arbetet med Sveriges nationalparker bidrar till måluppfyllelsen av friluftsmålen främst kring friluftsmålen "tillgänglig natur för alla" och "skyddade områden som resurs för friluftslivet.

Fyller du i enkätundersökningen via länk är enkäten anonym och dina svar kan inte kopplas till dig. Enkätsvaren utgör emellertid allmänna handlingar hos Naturvårdsverket. Dessa allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om tillämpning av dessa föreskrifter. Observera att allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen och att Naturvårdsverket vid en begäran kommer att behöva lämna ut allmänna handlingar om dessa inte omfattas av sekretess.