Sök
Söderåsens nationalpark

Olaglig avverkning i Klöva Hallar

”Under måndagen upptäcktes att omkring 40 träd och buskar avverkats inne i Klöva hallars naturreservat, i sprickdalen strax nedanför den centralt belägna Soffebacken.

Ett av huvudsyftena med Klöva hallars naturreservat är att bevara och utveckla den rika flora av mossor och lavar knutna till äldre träd som finns i området. Bland de träd som nu avverkats märks bland annat 80-120 år gamla exemplar av bok och avenbok, samt ett flertal mycket stora alar, och skadan på platsens naturvärden riskerar att vara omfattande.

Händelsen är polisanmäld, och nationalparksförvaltningen är mycket tacksam mot den besökare som uppmärksammade frågan.”

På bilderna; översikt över det avverkade området, samt bok med omkring 120 årsringar.

Illegal felling in Klöva hallar nature reserve

”During the Monday, it was discovered that around 40 trees and shrubs had been felled in Klöva Hallar nature reserve, in the rift valley below the central cliff known as Soffebacken.

One of the main purposes of Klöva hallar nature reserve is to maintain and develop the rich flora of lichens and bryophtytes associated with older trees in the area. Among the trees which have now been felled, 80-120 years old specimens of beech and hornbeam can be noticed, but also several large alders, and the biodiversity values are at risk of being severely damaged.

The incident has been reported to the police, and the national park management is very greatful to the visitor who noticed it.”

On the pictures; overview of the felled area, and a beech with around 120 annual rings.