Sök
Store Mosse nationalpark

Trädsäkring i nationalparken

Just nu pågår trädsäkring vid området kring järnvägen i nationalparken i närheten av gamla torvfabriksområdet, starten till vandringen Lilla Lövö runt. Framkomligheten kan vara begränsad.

Trafikverket trädsäkrar Kust till kustbanan genom Store Mosse nationalpark. Kust till kustbanan är en järnväg av riksintresse för kommunikationer och går mellan Göteborg och Kalmar.

Träd som faller över järnvägen orsakar varje år stora störningar i tågtrafiken och kostsamma skador. Tågförseningar betyder olägenheter för såväl resenärer som godstransportörer. En stor del av Sveriges industri är dagligen beroende av järnvägen för säkra och miljövänliga transporter.

Genom att Trafikverket trädsäkrar området närmast spåret kan störningarna på tågtrafiken reduceras väsentligt. Det innebär att träden intill spåret avverkas eller beskärs så att inga träd eller grenar faller på järnvägen och förorsakar olyckor, skador eller störningar.

Miljön gynnas genom att tågtrafiken blir ett ännu mer konkurrenskraftigt transportalternativ. Närmiljön intill järnvägen ger utrymme för biologisk mångfald och en tilltalande landskapsbild.

Arbetet kommer att utföras av utbildade arborister från Klättermusen Trädvård AB, av Trafikverket anlitad entreprenör.  Åtgärderna sker i samråd med nationalparksförvaltningen.

På grund av säkerhetsskäl ber vi er att inte vistas inom arbetsområdet.

Frågor besvaras av Ingemar Lundin, biträdande projekledare
Telefon: 070-222 35 50, E-post: ingemar.lundin@trafikverket.se