Till innehåll på sidan Sök
Tyresta nationalpark

Naturvårdsverket köper del av Tyresta naturreservat

I Tyresta naturreservat ingår området Åva, som ligger i Tyrestas östra delar mot Östersjökusten. Naturvårdsverket har nu tecknat avtal med Stockholms stad om att köpa in detta område.

Tyresta naturreservat angränsar till Tyresta nationalpark som sedan tidigare ägs av Naturvårdsverket. I området som Naturvårdsverket köper ingår bland annat mark kring Åva gård och Spirudden i Tyresö kommun. Området kring Åva har höga naturvärden och är ett välbesökt utflyktsmål. Naturvårdsverket äger redan idag stora delar av naturreservatet. 

– Vi säkrar nu en fortsatt god och effektiv förvaltning av Tyresta nationalpark och naturreservat och av de höga naturvärdena i området. I ett längre perspektiv ser vi att behov och efterfrågan på tätortsnära naturområden kommer fortsätta att öka. Vi tryggar nu möjligheterna att göra området kring Tyresta och Åva tillgängligt för naturupplevelser och även kunna kanalisera ett större besökstryck till nationalparken och reservatet i framtiden, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket övertar befintliga upplåtelser

Markområdet överlåts från Stockholm stad till staten, genom Naturvårdsverket. Markanvändningen i område kommer inte att ändras och fastigheterna kommer även fortsättningsvis att ingå i Tyresta naturreservat med de föreskrifter som gäller för reservatet. De upplåtelser som Stockholm stad tidigare har tecknat för bland annat småbåtshamnar och campingplats övertas av Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket köper marken och de byggnader och anläggningar som tillhör fastigheterna för 30 miljoner kronor. Köpet är beroende av att fastighetsnämnden i Stockholm stad godkänner försäljningen genom beslut som ska vinna laga kraft, samt att regeringen godkänner köpet. Efter de besluten kan tillträde ske den 2 november.

Kontakt

Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket. Kontaktas via Naturvårdsverkets presstjänst

Andreas Andersson, handläggare på Naturvårdsverketandreas.andersson@naturvardsverket.se, 010-698 14 40