Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor!

Läs mer
Tyresta nationalpark
Närbild av bark.

Skötselåtgärder

Sisshammarsvägen samt söder om Luraström, Tyresta naturreservat

Skogliga skötselåtgärderna, som består i att gallra bort gran för att gynna trängt ädellöv, löv och tall. Vidare att skapa ett öppnare skogsbryn mot både åkermark och väg. Detta sker längs med Sisshammarsvägen samt området söder om Luraströms eldrastplats.

Under tiden för arbetena kommer arbetsmaskiner att finnas både längs- men även på Sisshammarsvägen. Av säkerhetsskäl är förbjudet att besöka arbetsområdena under tiden för arbetena. Vid behövlig passage längs Sisshammarsvägen måste kontakt först tas med personal på plats. Vänligen respektera detta!

Arbetena är planerade att hålla på under augusti/september 2022.

Upprustning av skyltar och vägvisare, Tyresta nationalpark och naturreservat

Under 2021-2023 tar vi fram nya informationstavlor, vägvisare och kartor för Tyresta. Den nya skyltningen kommer att följa det gemensamma formspråket som sedan några år tillbaka finns för alla Sveriges nationalparker, guldkronan. Under 2021 har nya skyltställ satts upp vid entréerna till både nationalparken och naturreservatet. Där sitter nu tillfällig information med den viktigaste informationen du som besökare behöver ha med dig. Under 2022 har nya hänvisningsskyltar för biltrafik kommit på plats samt ett informationstorg om Tyresta nationalpark, som finns utanför naturum. 

Kommande arbeten innebär omarbetning och upprustning av leder, vägvisare och ledmarkeringar samt en ny ledkarta, som kommer att finnas på samtliga informationsskyltar i området.

Källvretarnas åkermarker med brynzoner, Tyresta naturreservat

Åtgärder vid Källvretarna är övertid tänkta att leda till en återgång till det tidigare betydligt öppnare- och brukade landskap som präglade Källvretarna och dess omgivning

Genomfört arbete

Under förhösten 2021 har delar av granplanteringen på den gamla åkermarken avverkats. Samtidigt påbörjades återskapandet av öppnare skogsbryn mellan den omgivande planterade barrskogen och den blivande öppna marken. I de blivande brynen har även död ved sparats medan ris har körts bort. Under senare delen av hösten 2021 påbörjades stubbrytning, dikning och markplanering och under första delen av sommaren 2022 har en första harvning genomförts.

Kommande arbete

Under resterande del av 2022 planeras ytterligare harvning samt även jordkartering. Jordkartering görs för att analysera markens status gällande bland annat textur, ph-värde och halt av växtnäringsämnen

Vidare under åren 2022–2024 kommer ytterligare åtgärder som avverkning, stubbrytning, dikning och markbearbetning ske.

För ytterligare information, kontakta info@tyresta.se

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, Twitter och via mail.