Till innehåll på sidan Sök
Tyresta nationalpark
Närbild av bark.

Skötselåtgärder

Renovering av spänger:

På delar av Fornborgslingan och Sjöarna runt är spänger och trappor i dåligt skick. Främst gäller detta sträckningarna som är rödmarkerade på kartan. Ta detta i beaktning när ni planerar er rutt. Dessa sträckor är planerade att rustas upp under hösten 2021.

Västertäppan, Tyresta naturreservat:

Skötselåtgärderna består främst i att gallra bort gran för att gynna den uppkomna lövskogen samt att synliggöra resterna av torpgrund och jordkällare. Vidare att skapa ett öppnare skogsbryn med friställda lövträd mm som en övergång mellan skog, körväg och åkermark.

Under tiden för arbetena kommer arbetsmaskiner att finnas både inom arbetsområdet och tidvis även befinna sig på både GC-väg till Tyresta och längs Tyrestavägen. Av säkerhetsskäl är förbjudet att besöka arbetsområdena under tiden för arbetena. Vidare är det under arbetets gång förbjudet att parkera längs Tyrestavägen vid arbetsområdets utfart.

Vad: Skogliga Skötselåtgärder
Var: Runt f.d. torpet Västertäppan. Arbetsmaskiner kommer att finnas inom arbetsområdet och tidvis även både på GC-väg och längs Tyresta vägen.
När: Arbetena är planerade att hålla på under september 2021.

Källvretarna, Tyresta naturreservat:

Skötselåtgärderna är över tid tänkta att leda till en återgång till det tidigare betydligt öppnare- och brukade landskap som präglade Källvretarna och dess omgivning

Som ett första steg 2021 så kommer granplanteringen på den gamla åkermarken att helt- eller delvis avverkas. Därtill kommer öppnare skogsbryn skapas med friställda lövträd mm. Under tiden för arbetena kommer arbetsmaskiner att finnas både inom arbetsområdet och på vägen utanför Källvretarna samt att lastbilar trafikerar Rundmarsvägen. Av säkerhetsskäl är förbjudet att besöka arbetsområdena under pågående arbeten.

Vad: Skötselåtgärder
Var: Runt åkermarken Källvretarna. Arbetsmaskiner kommer att finnas inom arbetsområdet och på angränsande skogsväg.
När: Arbetena är planerade att hålla på under augusti/september 2021.

Vidare under åren 2021–2024 kommer ytterligare åtgärder som avverkning, stubbrytning, dikning och markbearbetning ske.

För ytterligare information, kontakta info@tyresta.se