Till innehåll på sidan Sök
Vadvetjåkka nationalpark
Lila purpurbräcka.

Växtliv

Vadvetjåkkas kalkrika berggrund och närheten till Atlantens regnväder gynnar den rika floran. Närmare 300 kärlväxter har påträffats, bland annat ovanliga arter som fjällkrassing, nordlig låsbräken, lappvedel och rödnörvel.

Den artrikaste delen av parken är fjällryggens sydbrant där kalkberggrunden gett upphov till en frodig ängsbjörkskog. Här hittar du till exempel fjällsippa, purpurbräcka, klippveronika och fjällviva.

Björkskogen upptar en begränsad del av parkens yta. Laviner är vanliga på grund av de stora snömängderna. De begränsar björksskogarna. En stor del av parken upptas istället av fjällhedar. Myrar är också vanliga: backkärr i sluttningarna och öppna myrar i deltalandet.