Sök
Stenshuvuds nationalpark
En höstbild i en skogssluttning med solen som lyser upp träden i en guldaktig ton.

Säkerhet och regler

Naturen i Stenshuvud nationalpark ligger öppen för dig - var rädd om den. Du värnar den genom att följa de regler som finns för besök i nationalparken.

Inom nationalparken är det förbjudet att:

 1. gräva eller hacka,
 2. skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten,
 3. bortföra sten,
 4. bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,
 5. skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 6. framföra motordrivet fordon eller parkera utanför anvisade vägar och parkeringsplatser,
 7. parkera eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande klockan 00.00─06.00.
 8. framföra motorbåt, vattenskoter eller annan motordriven farkost med högre hastighet än fem (5) knop,
 9. starta eller landa med luftfartyg,
 10. tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning förutom på anvisad plats,
 11. elda, inklusive att använda grill eller friluftskök, förutom på anvisad plats,
 12. medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat,
 13. på ett störande sätt orsaka ljud,
 14. bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet,
 15. rida,
 16. cykla, och
 17. fiska, med undantag för fiske med handredskap i havet.

Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att:

 1. genomföra idrottstävlingar eller idrottsarrangemang,
 2. placera ut skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande,
 3. utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön,
 4. samla grod- eller kräldjur,
 5. samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur, och
 6. plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, eller lavar eller vedlevande svampar.

Detta är tillåtet inom nationalparken:

För person med nedsatt rörelseförmåga att framföra eldriven rullstol eller permobil på anvisade leder och stigar.

Och att plocka bär och matsvamp för eget bruk.

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/2014/NFS-201419-Foreskrifter-om-Stenshuvuds-nationalpark/