Till innehåll på sidan Sök
Åsnens nationalpark
Närbild av ett träd med mossa och svamp på stammen.

Strövstigar

Vandra på strövstigar genom lövskog och upptäck Åsnens ovanliga natur. Det finns även tillgänglighetsanpassade strövstigar för barnvagn och rullstol.

Om upplevelsen

Entré Sunnabron och Bjurkärr

Västra Torpaslingan – 0,9 km

Västra Torpaslingan förbinder Entré Sunnabron och Bjurkärr. Stigen går utmed stranden genom sumpskog och bokskog och passerar naturreservatet.

Östra Torpaslingan – 0,3 km

Östra Torpaslingan går från Entré Sunnabron österut till platsen för resterna av Torpet Sundet nära bron. Slingorna är anpassade för rullstol och barnvagn.

Bokslingan – 1,7 km

Stig i hjärtat av den mycket gamla bokskogen med rikt växt- och djurliv. Stigen börjar och slutar vid Bjurkärrs parkeringsplats. I södra delen finns en rastplats i en glänta. Anpassad för rullstol och barnvagn.

Strandslingan – 2,6 km

Denna lite längre stig går närmre stranden genom gammal bokskog och bitvis genom gammal tallskog. Stigen är smal och på vissa ställen stenig.

Toftåsa Myr

Norra Slingan – 1,6 km 
Södra Slingan – 1,4 km

Här kan man uppleva myrmark med omgivande tallskogar. Typiska växter är kråkris, rosling och skvattram. På fastmarken växer linnéa. Man kan höra trana och orre på våren. Stigarna är smala och går till stor del på torvmark som är blöt delar av året.

Bergön

Stig – 1,6 km

Ute på ön Bergön finns en gammal gård. Från gårdsmiljön går en smal stig ut i den urskogsartade blandskogen. Terrängen är kuperad och skogen full av flyttblock och gamla träd med mossor och lavar.

Cykelled

Leden som går på den nedlagda järnvägen är en del av cykellederna Åsnen runt och Banvallsleden. Leden är till stora delar bilfri. Leden passerar genom de små stationssamhällena längs sjöns västra sida och erbjuder många utblickar över sjön.

Kanotled

Kanotleden Värendsleden går mellan Asa och Granö och är 120 km i sin helhet. Utmed leden finns iordningställda övernattningsplatser som kan nyttjas mot avgift och som har plats för tält och i de flesta fall vindskydd, utedass, sopkärl  och eldplats. Leden passerar längs Åsnens västra och sydvästra stränder.

Trollberget

Trollsvansen – 0,3 km

Stig mellan parkeringsplats och entré Trollberget. Stigen rundar det sägenomspunna berget med sin ”grotta”. Anpassad för rullstol och barnvagn men bitvis med viss lutning.

För den som vill ha en flack stig till entrén rekommenderas vägen som är skyltad för fordon för personer med funktions-variationer, den gula stigen med svarta kanter på kartan.

Skogsslingan – 2,2 km

Stigen passerar genom flera olika skogstyper, lövskogar och barrskogar, med olika typer av fågelliv med mera. Mitt på udden finns en liten sandstrand där man kan bada. Stigen är smal, bitvis stenig och går delvis på torvmark som är blöt delar av året. 

Tid

Hela året

×