Till innehåll på sidan Åtså
Sarek suoddjimpárkka
Vy ner över Rapadalen som är snötäckt. De snöklädda fjällen tornar upp sig mot den blåa himlen på var sin sida om dalen.

Gávnnat suoddjimpárkkaj

Boadáldagá gájkka suoddjimpárkajda Laponian li Jåhkåmåhke ja Jielleváre tjoahkkebájkijn.

 

""
Kárttta Sarek. Liberkartor, Stockholm 

Sarek oarjját

Jåvsådittjat Saregij oarjját de Huhttánabájkke l buoremus vuolgádahka. Huhttánij bussa manni Jåhkåmåhkes.

Sijddoädnoråvve l ruvámus gäjnno, valla máhtá aj álgget ietjat manov Huhttánin ja háledit stuoves helikoptermanoj Stáloluoktaj Badjelándan álgátjit ietjat vádtsusáv. 

 

 

 

Väddjagåvvidibme Jåhkåmåhkes Huhttánij, bájkoj 120 kilomehtera, bájkoj 1 tijmav ja 50 minuvta. Stuoreda kártav smájvedum väddjagåvådissaj.

Sarek nuorttat

Jus ájgo mannat Saregij nuorttat de kommunikasjåvnå gávnnuji goappátjagá Jielleváres ja Jåhkåmåhkes.

Jielleváre tågastasjåvnnåj manni moadda tåga bäjvváj. Bussastasjåvnnå l tåga lahkusin.

Jåhkåmåhkes máhttá bussajn mannat Bårjjåsij ja manov joarkket Vägen västerut vedja milta. Vägen västerut vedja milta l aj Gäbnásj (Kebnats) mij la ganudimsadje jus ájgo vádtsát Sáltoluovtas. Máhttelis la aj ganudit Suorván ja buodo baktu vádtset. Dassta ruvva besa Saregij ja jåvsåda Sarek- ja Ähpartjåhkåj avta biejven.

Rijtjemis máná vadnasijn Áhkajavrev ja de dujna l vargga biejve váttsos Saregij.

Hálediddje ja helikopter

Suoddjimpárkajn la máhttelis helikopterijn mannat, ja dájvvalakhálediddjijn giesen Huhttán- Stáloluokta- Rijtjem, ja táksiháledimij säjvvomij suoddjimpárkaj ålggolin.

Háledimsajijs Jielleváren ja Julevun gávnnuji bussadålvudime várijda ja várijs. Bijllalájggim gávnnu gájkka guovddelisbájkijn.

Ienep diededibme gávnnu webbabiele dárogirelak ja ieŋŋgisgielak åsijn.