Sök
Store Mosse nationalpark
Närbild av en fyrfläckad trollslända som sitter på en hand.

Djurliv

Det finns mycket död ved och det innebär mycket insekter, vilket gör att olika hackspettar, mindre, större, gröngöling och spillkråka trivs.

Trana, sångsvan, storspov och grönbena är karaktärsfåglar tillsammans med lite ovanligare arter som dvärgbeckasin och småspov. Orre och tjäder trivs också.

Däggdjur och sländor

Älg, rådjur, räv och grävling kan man stöta på lite varstans. Utter finns i området. Cirka 25 olika arter trollsländor flyger omkring sommartid.

""
Grönbena är en av många fågelarter som trivs i nationalparken. Foto: Martha Wageus

Fåglar

Det finns bofasta kungsörnar, och havsörn visar sig regelbundet året om. Fiskgjusen jagar i Kävsjön. Speciellt vintertid är det gott om örn då rovfåglarnas utfodras i nationalparken från november till mars. Detta går att följa via webbkameran som är igång varje dag under säsongen.

Utanför naturum finns en fågelmatning för småfåglarna, där är det full fart året runt och besökaren står på första parkett.

Fisk

Det finns gott om fisk i Kävsjön och i Kalvasjön men i mossens gölar är det fisktomt på grund av det låga pH-värdet.

Mollusker

I det kalkrika Björnekullakärret finns den sällsynta kalkkärrsgrynsnäckan. I övrigt är molluskfaunan inte inventerad.