Till innehåll på sidan Sök
Tresticklans nationalpark
Genom skogen skymtar en spegelblank sjö.

Djurliv

Däggdjur som älg och rådjur finns i området och på några platser kan du se spår efter bäver. Här finns också det äldsta etablerade vargreviret i länet i mordern tid.

Det brukar benämnas Ed-Haldenreviret. Som namnet antyder rör sig vargarna på båda sidor av riksgränsen. Genom åren har ständigt nya föräldradjur kommit när gamla djur fallit ifrån.

Illustration av en tjäder.
Tjäder är en av många fågelarter som lever i Trestickan.

Fågel

Här finns hålbyggande fåglar som tofsmes, talgoxe, svartvit flugsnappare, rödstjärt, större hackspett, spillkråka och knipa. Rödhake, bofink, lövsångare och trädpiplärka är vanliga, liksom talltita, kungsfågel och grönsiska. Det är inte ovanligt att stöta på någon av hönsfåglarna orre, tjäder eller järpe.

Vadare som drillsnäppa och skogssnäppa brukar kunna iakttas vid sjöar och tjärnar. Nattskärra finns inom hela området.

Fisk

Alla sjöar i nationalparken är hårt drabbade av försurning och saknar idag fiskbestånd. Ett undantag är sjön Stora Tresticklan där det fortfarande finns aborre som klarar av att reproducera sig. I bäcken från sjön Stora Tresticklan finns en kalkdoserare för att neutralisera vattnet innan det når Stora Le.

Illustration av skalbaggar.
I Trestickan finns en mängd rödlistade skalbaggsarter.

Insekter

Området mäter stora värden när det gäller insektsfaunan. År 2008 gjordes en inventering inom ”Åtgärdsprogrammet för bevarande av skalbaggar på nyligen död tall”. Då hittades de båda arterna tallgångbagge och linjerad plattstumbagge som finns med i programmet.

Dessutom hittades hårig blombock och en mängd andra rödlistade arter som är knutna till gamla tallar. Fynden tyder på att det med stor sannolikhet finns mycket kvar att upptäcka här.