Till innehåll på sidan Sök
Tresticklans nationalpark
En besökare står på en stor sten och tittar in i skogen.

Historik

Tresticklanområdet blev nationalpark 1996. Det består av totalt 2908 hektar skyddat land och vatten. Syftet är att bevara ett sprickdalslandskap av ödemarkskaraktär med omfattande naturskogar och liten grad av kulturpåverkan.

Området ingår även i Europeiska Unionens nätverk av naturskyddade ormråden, Natura 2000.

Spår av människor

De äldsta spåren av mänsklig verksamhet är stenåldersfynd vid Boksjön. Några andra fornlämningar har inte hittats i området.

Tre gårds- och torpställen finns omnämnda. Det fanns ett torp öster om Budalsvika, ett vid Bråtarne och ett vid Lövskogen. Torpet vid Budalsvika var bebott redan 1704 och övergavs i slutet av 1800-talet. Lämningar efter gården Bråtarne (Orstjärnsbråtane) hittar man i form av husgrunder och öppna gräsmarker strax nedanför Orshöjden. De hade även en kvarn vid utloppet från sjön Märdögat och man kan fortfarande se hörnstenarna efter skvaltkvarnen.

Fungerade som betesmark

I äldre tider fungerade området som allmänning där hästar och får släpptes på bete under sommaren. Från gårdar i Nössemark och Rävmarken släpptes får och ibland hästar lösa i skogen under sommaren. Denna form av betesdrift kulminerade under 1930- och 1940-talet då hundratalet djur kunde beta i området. Så sent som sommaren 1974 betade får ängsmarkerna vid Bråtarne och i omgivande skog.

Mer om Tresticklan nationalparks historik