Sök
Söderåsens nationalpark
Ett stenigt vattendrag med skog på sidorna. Solen lyser in mellan träden som får en ljusgrön färg.

Vatten

I nationalparken har vattnet mycket stor betydelse för djur och växter, lokalklimat samt mark- och luftfuktighet.

 

Odensjön. Foto Länsstyrelsen Skåne

Strömmande, opåverkade vattendrag är särskilt värdefulla och sällsynta idag och i nationalparkens vattendrag är djur- och växtlivet särskilt rikt. Skärån, Dejebäcken och Kvärkbäcken har kallt och rent vatten. Här finns många olika arter av fiskar och bottenlevande djur. Flera av dem är känsliga för försurning och föroreningar och bekräftar bäckarnas värde. Strömstare och forsärla, som livnär sig på sländlarver och andra insekter, är karaktärsfåglar.

Mängder av små bäckar porlar utmed ravinsidorna, ibland till och med under rasbranternas stenar. Dammar, kärrmarker och sumpskogar ger värdefull variation i området och bidrar till den stora biologiska mångfalden. Odensjön är nationalparkens enda naturliga sjö; Härsnäsdammarna och Skärdammen är anlagda.