Till innehåll på sidan Sök
Färnebofjärdens nationalpark

Nya entréer

Sevedskvarn, Skekarsbo, Öberget och Balforsens entréer är slitna och behöver ses över för att möta det ökade besökstrycket i parken. Tanken är att den finaste naturen i Färnebofjärdens nationalpark också ska avspeglas i entréområdena. Inom projektet har vi tagit hjälp av arkitekter som har varit runt i de fyra områdena. Förslaget som har tagits fram har stämts av med intressenter i området, bland annat skötselrådet, samarbetspartners, vägföreningar med flera. Målet är att entréerna ska stå färdiga inom det närmaste året.

En arbetsgrupp bestående av representanter från Länsstyrelsen, Naturvårdsverket samt White Arkitekter har tagit en fram en plan för hur entréområdena ska utformas. Besökare ska känna sig välkomna och få en fulländad upplevelse i nationalparken. Utifrån det kommer de fyra entréerna förnyas och utvecklas genom att:

  • Göra entréerna mer lättillgängliga
  • Uppdaterad information och vägledning om vad nationalparken erbjuder
  • Fler vindskydd och grill- och rastplatser
  • Fler och strukturerade parkeringsplatser
  • Utvecklad sophantering
  • En mer avskild upplevelse från biltrafik

Byggstart är planerad sommaren 2022 och under våren 2023 beräknas entréerna vara klara för invigning. Under byggtiden är varje entré en byggarbetsplats. 

Informationen kommer att uppdateras löpande.

Norra och södra huvudentrén

Alla besökare ska uppleva den mäktiga forsmiljön på nära håll samt kunna röra sig längs stigar utmed vattnet omgett av ekar och andra ädla lövträd. Vid ankomst till huvudentréområdet framgår det tydligt att man befinner sig i Färnebofjärdens nationalpark. Det är lätt för besökarna att hitta till en parkering samt att få en överblick över vad entréområdet och nationalparken erbjuder. Huvudentrén har den högsta tillgänglighetsnivå. Alla besökare ska kunna ta del av service faciliteter samt ta sig fram till olika målpunkter i närmiljön. En vistelse inom endast huvudentréområdet ska ge 80% besökaren en fulländad upplevelse av Färnebofjärdens nationalpark.

Skiss över norra huvudentrén

Skiss över södra huvudentrén

Skekarsbo

Alla besökare ska få uppleva den lugna fjärden och entrén ska bjuda in till att stanna kvar inom entréområdet och blicka ut över den de stora öppna vidderna.  Alla besökare ska kunna ta del av områdets service faciliteter. Entrén ska ta emot besökare som kommer på vattnet med båt eller kanot. Det ska vara tydligt att besökare anländer en entré till nationalparken och att det är lätt att få en överblick över vilka möjligheter området erbjuder.

Skiss över Skekarsbo entré

Balforsen

Besökare ska uppleva den smala älvfåran som är inloppet till nationalparken i en naturmiljö präglat av mäktiga tallstammar. Det ska vara tydligt att besökare anländer en entré till nationalparken. Entrén bjuder in till vistelse på lummiga rastplatser med närheten till älvstranden. Parkerade bilar stör inte upplevelsen av naturmiljön och alla besökare ska kunna ta del av områdets service faciliteter.

Skiss över Balforsens entré

Öberget

Besökaren ska uppleva entrén som en trevlig, enkel och funktionell serviceplats, mitt i barrskogen, för vidare färd till fots ut i vildmarken. Besökaren ska lätt kunna överblicka vart den ska ta vägen.

Skiss över Öbergets entré

Kontakt

För eventuella frågor kontakta nationalparksförvaltningen, farnebofjarden@lansstyrelsen.se