Till innehåll på sidan Sök
Tyresta nationalpark
Närbild på renlav.

Växtliv

Växtlivet i Tyrestas barrskog är karaktäristiskt artfattigt. Medan mångfalden av mossor, lavar och svampar är stor.

 

""
Gran

Tack vare områdets många våtmarker, kärr och mossar finns väldoftande växter som pors och skvattram och under sommarmånaderna sprids den sötaktiga doften över skogarna. Då blommar även skogens orkidéer som jungfru marie nycklar. Här finns också urskogsgynnade arter som knärot, spindelblomster och plattlummer. 

Förutom matsvamp som kantarell, karl-johan och andra soppar gör den långa kontinuiteten av död ved att tickor som rynkskinn, rosenticka och ullticka kan trivas på förmultnande lågor och stubbar. På tallar över 150 år syns ofta talltickan sticka fram med sin brunfärgade skiva och äldre granar är ofta bemängda med klibbticka som vackert brunoranga hovar på stammen.

Av de drygt 800 arterna av mossor och lavar som täcker marken och träden är de tydligaste kanske skägglav och andra hänglavar på trädgrenarna. De gynnas av långsam tillväxt hos träden och ren luft. På marken syns vackra nyanser av grönt, i skiftningarna mellan renlav, kammossa och björnmossa. I våtmarkerna finns flera arter av vitmossor, som ju inte är vita utan mest går i grönt, brunt och rött!

 

Urskog och biologisk mångfald

I Tyresta har skogarna behållit sin karaktär av urskog. Här finns träd av olika åldrar och trädslag. Främst gran och tall med inslag av lövträd som asp och al. Framförallt präglas skogen av en ständigt stor tillgång på död ved. Många av skogens hotade arter av både svampar, mossor, lavar och insekter är knutna till död ved i olika nedbrytningsgrad. Döden är minst sagt levande i Tyrestas skogar! I brukad skog bildas inte död ved eftersom träden tas om hand innan de blir gamla och dör.

Här och var har gamla träd fallit. Där skapas en ljuslucka för nytt liv att spira. På hällmarkerna kan brand ha härjat och fått naturen att börja om på nytt, med lövträd som dominerar i uppåt hundra år, innan barrskogen tar över igen. Tydligast syns detta i brandområdet från 1999, som täcker 20% av nationalparkens yta.

I Tyresta nationalpark finns en stor biologisk mångfald tack vare att skogen har fått vara skog under en väldigt lång tid. Faktiskt sedan 10 000 år, då inlandsisen drog sig tillbaka och träden gjorde sin entré.